หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
........................
นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่
........................
นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางใหญ่
"บางใหญ่เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางใหญ่
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดท่าบรรเทิงธรรม
วัดพระนอน
วัดหลังบาง
วัดต้นเชือก
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดท่าบรรเทิงธรรม
วัดพระนอน
วัดหลังบาง
วัดต้นเชือก
ศูนย์รวมจิตใจในชุมชนบางใหญ่
ศาลเจ้าพ่อจุ้ยบางคูลัด
เทศบาลตำบลบางใหญ่
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
1
2
3
4
5
 
  เทศบาลตำบลบางใหญ่ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ติดต่อเทศบาลตำบลบางใหญ่ โทร.02 985 8491 / งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตลอด 24 ช.ม.) โทร. 094 874 1919

 
 
     
     


กิจกรรมกลางแจ้ง [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 4 


กิจกรรมสร้างสรรค์ [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 


กิจกรรมเคลื่อนไหว [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 7 


-VDO วิดิทัศน์- [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 386 
 
 
 
 
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 259 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง อยุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เทศบาลตำบลบางใหญ่ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 86  
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง อยุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลบางใหญ่ [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 81  
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เทศบาลตำบลบางใหญ่ [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลบางใหญ่ [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2563 ) [ 17 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 263  
-แผนอัตรากำลัง- [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 213  
 
 
นบ0023.2/ว854 แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2564  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.5/ว754 การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว221 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างรุ่นที่20,22-40  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.1/ว831 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.1/ว222 การจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว812 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดอปท.  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว811 กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว810 ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว775  การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการเราชนะ  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.2/ว218  การจัดส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556และประจำปี2557  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.5/ว163 การนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บในเดือนธันวาคม 2563  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว750 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562ฯ  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว750 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562ฯ  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.1/ว755 ขอความร่วมมือประเมิณความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว756 การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว211 การจัดตั้งชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว208 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว207 โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.4/ว209 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.2/ว753 การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP  
 


ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ดับเพลิง [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในดครงการ [ 26 มิ.ย. 2562 ]จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาเช่าสถานที่ในการฝึกอบรม [ 26 มิ.ย. 2562 ]

   
ทต.ไทรม้า การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรม้า แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทรน้อย ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ท [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไทรน้อย รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทม.พิมลราช ประกาศเทศบาลเมืองพิมลราช เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ศาลากลาง ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.2562 ของ UNDP [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บางรักน้อย ประชาสัมพันธ์หนังสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบปร [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ศาลากลาง ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ กิจกรรมกลางแจ้ง [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่อ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าอิฐ ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อถังขยะ 120 ลิตร , 240 ลิตร และ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ไทรน้อย ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรโดยวิธีเสริมผิวจราจร [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ไทรน้อย ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรโดยวิธีเสริมผิวจราจร [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ไทรน้อย ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูน้ำคลองแอนเชื่อมคลองมะสง ห [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ กิจกรรมสร้างสรรค์ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
 
 
 
   
 
 
   
 
Pod System นั้นดีอย่างไร (4 มี.ค. 2564)    อ่าน 3  ตอบ 0  
ขอชุดเครื่องออกกำลังกาย (1 มี.ค. 2564)    อ่าน 35  ตอบ 3  
แจ้งเรื่องมลพิษจากการเผา (21 ม.ค. 2564)    อ่าน 26  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
       

สวนกล้วยไม้  

ศาลเจ้าพ่อจุ้ยบางคูลัด  
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ย. 2561
 

 
 

 
  ท่านต้องการให้ ทต.บางใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
     
 
 
 
 โทร : 02-985-8491-3
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลบางใหญ่