หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 


นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์
ประธานสภา
 


นายวีรวงศ์ โตเข็ม
รองประธานสภา


นายธวัชชัย เพ็ชรรอด
เลขานุการสภา
 
 


นางศรินยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเถกิง เลี้ยงศรีโรจน์กุล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายบุญเสริม กันต่าย
สมาชิกสภาเทศบาล


นายธนากร มะโนรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวรรณชัย เหล่าอารีย์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประสาร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
สมาชิกสภาเทศบาล