หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
     
จากที่ตั้งของพื้นที่อยู่ห่างจากถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี แยก
เข้าไปสองเส้นทางตามแนวขนานของคลองบางใหญ่ มีถนนสายหลัก
สองสายอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทจังหวัดนนทบุรี
ฝั่งซ้ายตามแนวคลองบางใหญ่คือ ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ฝั่งขวาตาม
แนวคลองบางใหญ่ คือ ถนนประชาอุทิศ รวมความยาวประมาณ 13.30
กิโลเมตร ถนนทั้งสองสายสามารถใช้เป็นเส้นทางออกสู่กรุงเทพฯ และ
จังหวัดใกล้เคียงและใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาดถนนสองสายหลักดังกล่าวช่วงกลางเป็นย่านชุมชนโดยมีสะพาน
ข้ามคลององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นทางเชื่อมต่อเพื่อความสะดวก ต่อประชาชนในการสัญจร

บริเวณวัดเอนกดิษฐารามจำนวน1แห่ง
 
ถนนคอนกรีต 28 สาย รวมความยาว 6.672 กิโลเมตร
 
ถนนลาดยาง 6 สาย รวมความยาว 3.663 กิโลเมตร
 
ถนนหินคลุก 2 สาย รวมความยาว 0.613 กิโลเมตร
 
 

ตลาดน้ำบางคูลัด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

พิพิธภัณฑ์วัดต้นเชือก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 
ทรัพยากรน้ำ น้ำที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากคลองประปา ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้
 
         

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองบางใหญ่ และคลองย่อยอีก
    จำนวน 18 คลอง

มีคลองเกษตร (คลองประปา) จำนวน 1 แห่ง