หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประชากรตำบลบางใหญ่ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิหารประชา
 
 

มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 

โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก

โรงเรียนตลาดบางคูลัด

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม

โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม

มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 

โรงเรียนราชวินิตบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล)

โรงเรียนวัดท่า

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางใหญ่
 
ประชาชนเทศบาลตำบลบางใหญ่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามเป็นส่วนน้อย โดยมีศาสนสถานื้สำคัญ ดังนี้

วัด จำนวน 5 แห่ง
 

วัดเอนกดิษฐาราม

วัดหลังบาง

วัดท่าบันเทิงธรรม

วัดต้นเชือก

วัดพระนอน

ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
 

ศาลเจ้าพ่อจุ้ย
 
   

ช่วงเดือนเมษายน งานวันสงกรานต์ มีประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
และสรงน้ำพระ

ช่วงเดือนกรกฎาคม งานวันเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ช่วงเดือนตุลาคม งานวันสารทไทย และวันออกพรรษา

ช่วงเดือนพฤศจิกายน งานวันลอยกระทง

ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น คือประเพณีตักบาตรพระ 108
 

การทำลูกประคบจากสมุนไพร หมู่ 6 ตำบลบางใหญ่

ผลิตภัณฑ์จิ๋ว และผลิตภัณฑ์หัวโขน ตั้งอยู่ในชุมชนทรัพย์บางใหญ่ - รุ่งเจริญ - คงคาฯ