หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 


นายณัฐวัฒน์ สัปปพันธ์
ปลัดเทศบาล
 


.
รองหลัดเทศบาล


นางสาวภัคจิรา ชัยเพชรโยธิน
รองปลัดเทศบาล
 
 


.
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอุไร บุญธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


นางสาวรัตนาภรณ์ สายบุญจันทร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางสาวรัชฎาวรรณ มงคลสกุลกิจ
นิติกรชำนาญการ


นายธราพงษ์ บุญชัยเลิศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางธารารัตน์ จินดาพล
นักบริหารงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญงาน


นายวุฒิชัย เสริมทรัพย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน