หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บางใหญ่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
 

พัฒนาความพร้อมของเด็กเล็กในทุกด้านแบบองค์รวม

พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

รักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมือง ชุมชนน่าอยู่

พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

การให้ความรู้ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬา เครื่องออกกำลังกาย สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

พัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นกับประชาชนร้านค้า หน่วยงานของรัฐและเอกชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด

การใช้สิ่งอื่นทดแทน เช่น รณรงค์ให้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

การพัฒนาบริหารจัดการระบบจำกัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโครงการลดภาวะโลกร้อน

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 

พัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตระบบไฟฟ้า แสงสว่างให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

พัฒนาระบบน้ำประปา เป็นงานบริการด้านน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในทุกพื้นที่

พัฒนาด้านโทรคมนาคม เป็นการสร้างโครงข่ายด้านสื่อสาร

พัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด และที่จอดรถ

ปรับปรุงระบบจราจร เครื่องหมายจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่เป็นชุมชนแห่งภูมิปัญญา
และทางเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ส่งเสริมและพัฒนาอย่างบูรณการที่มีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน

เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

พัฒนายกระดับชุมชนสู่ความมั่นคงของชาติ

ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์
 
 

พัฒนาระบบทางบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร

พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและสร้างทัศน์คติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร

การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
 
 

ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณีที่สืบทอดกันมา

ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

เสริมสร้างและทะนุบำรุงศาสนา

ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์บำรุงโบราณวัตถุ และโบราณสถานในท้องถิ่น

สนับสนุน และปลูกฝังการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน
 
 
 
 
 
 โทร : 02-985-8491-3 กด 9
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10