ท่านต้องการให้ ทต.บางใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 11 )
23.91%
ด้านสาธารณูปโภค ( 12 )
26.09%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 20 )
43.48%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
2.17%
การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 2 )
4.35%